10/01/2012

Elavad ja surnud sõnad

2001. a väljaande esikaas

Rääkides vajadusest kaitsta väikeseid keeli pealetungivate võõrsõnade ja -väljendite eest unustame sageli, et mingil määral on tänapäevases kirevalt ühtepõimunud maailmas selle mure küüsis ka suuremad keeled.

Enamasti ei mäletata tõlkijaid kuigi kaua. Tulevad uued lugejate põlvkonnad, ilmuvad uued teosed ja mälestus tõlkijast hajub. Nora Gal (1912—1991) on ses suhtes erandlik. Ta tõlkis palju aastaid raamatuid inglise ja prantsuse keelest vene keelde, kõige tuntumaks sai "Väikese printsi" tõlkega, aga erilise kuulsuse tõi talle raamat tema töökogemustest. "Elav ja surnud sõna" ("Слово живое и мёртвое") ilmus 1972. aastal. Nora Gal tutvustas selles oma tööd nii tõlkija kui toimetajana — tõi näiteid ebasobivate ja vigaste väljendite kohta, arutledes, kuidas oleks parem. Ta pidas väga tähtsaks keele väljendusrikkust ja loomulikkust. Raamatut on antud välja seitse korda, kusjuures Gal täiendas seda oma eluajal pidevalt. Viimane trükk ilmus mullu.

Mulle meeldivad raamatud keelest kui tähtsast suhtlemisvahendist, teadmiste omandamise vahendist, meelelahutajast ja õpetajast. Tõsi, Gali raamat on vene keeles kirjutamisest ja sellesse tõlkimisest, kusjuures vene keele oskaja jaoks on tegu tõelise maiuspalaga, mis on pikitud rohkete näidetega, aga palju õpetlikku on selles ka üldisemas plaanis.

Näiteks kipub ju meilgi nii tõlgetes, kirjanduslikus loomingus, ajalehekeeles kui ka igapäevakõnelustes sageli vohama kantseliit. Gali raamatus on loetletud palju kantseliidi tunnuseid, sealhulgas:

"...серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор и герои говорят одним и тем же сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово – короткому, официальное или книжное – разговорному, сложное – простому, штамп – живому образу. Короче говоря, канцелярит – это мертвечина. Он проникает и в художественную литературу, и в быт, в устную речь. Даже в детскую. Из официальных материалов, из газет, от радио и телевидения канцелярский язык переходит в повседневную практику. Много лет так читали лекции, так писали учебники и даже буквари. Вскормленные языковой лебедой и мякиной, учителя в свой черед питают той же сухомяткой черствых и мертвых словес все новые поколения ни в чем не повинных ребятишек."

Kui kantseliidi tungimist ilukirjandusse ja olmesse, kõnekeelde ja isegi lastekeelde põhjustavad eelkõige ametlikud materjalid ajalehtedest, raadiost ja televisioonist ning üldjuhul mõjub see keelele surmavalt, siis mõnedel juhtudel on kantseleilik keelekasutus koguni tarvilik ühe või teise tegelastüübi kirjeldamisel, kuid siis on eriti oluline, et teda ümbritsev tekst ja teiste tegelaste kõne oleksid väga ehedad ja loomulikud.

".... изредка чисто канцелярские слова и обороты даже нужны – для портрета или речи сухаря-чиновника, для «жанровой сценки» в совершенно определенном духе. Но тем важнее, чтобы весь окружающий текст и речь других людей были совсем иными – живыми, естественными. Вот тогда ярче, отчетливей станет ироническая или осуждающая характеристика."

Gal soovitab enamasti siiski asendada ametliku sõna kõnekeelsega, pika lühikesega, keerulise lihtsaga, ilmetu konkreetse ja kujundlikuga.

"... В огромном, подавляющем большинстве случаев лучше заменить официальное или книжное слово – разговорным, длинное – коротким, сложное – простым, стертое, безликое – конкретным, образным. Этому не так уж трудно научиться даже без постоянной подсказки редактора стороннего – с помощью внутреннего «саморедактора», воспитывая собственное ухо и глаз. И быстро убеждаешься: это вовсе не ведет к упрощению или старомодности, ничуть не бывало! Это лишь очистит и прояснит любую прозу. Напротив, казенные, необязательные слова, слова-штампы всякую фразу только засоряют и запутывают."

2011. a väljaande esikaas
Ja veel, kui raamatus on kirjeldatud näiteks laste või mitte eriti kultuursete inimeste elu, kui selle tegelased kiirustavad, erutuvad, vihastavad või on muude tugevate tunnete võimuses, siis on igasugune üleliigne sõna, ametlik keel, keerulised laused eriti võltsid ja kohatud, sest nad muudavad ka tegelase võltsiks ja kohatuks.

"... Когда в книге разговаривают дети или люди не очень культурные, когда человек спешит, волнуется, сердится, захвачен любым сильным чувством, особенно фальшиво и неуместно каждое лишнее слово, гладкопись, казенщина, сложные синтаксические построения. От этого надо избавляться во что бы то ни стало. Лишь тогда читатель в каждом случае поверит, что такой человек, в такой обстановке, в такие минуты и вправду говорит и думает именно так, а не иначе."

Poliitikast Gal ei kirjuta, küll aga sõnakunstist, keelekasutusest, heast ja halvast kirjandusest, ühe keele sõnavara väljendamisest teiste keelte kaudu, suhtlemiskunstist, tõlkeprobleemidest. Kes vene keelt lugeda mõistab ja selle keele rikkustest rohkem teada tahab, sellele võib Nora Gali raamatut küll julgesti soovitada.

1 comment:

  1. Facebookis seda blogipostitust kommenteerinu kirjutas, et kantseliit pole Eesti ajakirjanduse jaoks enam probleem, sest ajakirjanduskeel olevat juba liigagi kõnekeelne. Seda küll, aga tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et Gali teos pole ainult kantseliidist, vaid tõlkija tööst ja selle juurde kuuluvast palju laialdasemalt. Veel üks näide sellest mahukast raamatust:

    Tõeline tõlkija peab Nora Gali arvates tunnetama kogu raamatut. Selleta ei leia ta õiget tooni ja vajalikke sõnu ning tema tõlge on nagu kõverpeegel. Tuleb tunda ja teada autori kogu loomingut, kohta, mis autoril on oma maa kirjanduses, aega, mil ta kirjutas, aega ja sündmuseid, millest ta kirjutab (eriti siis, kui tegu on klassikaga või ajaloolise jutustusega), ning veel väga, väga paljut.

    Muidugi tuleb jõuda just selle raamatu mõtte ja meeleoluni, mõista tegelaste iseloomu ja käitumise eri varjundeid, vastavalt tegevusajale, ühiskonnale, oludele ja tujudele. Ainult siis, õigeid sõnu leides, saab edasi anda kirjaniku öeldut ja ka seda, kuidas ta ütles. Juhusliku ja ebaõige sõnaga on kerge määrida ja moonutada seda, mida tahtis väljendada autor.

    "Настоящий переводчик сначала осмыслит и прочувствует всю книгу. Это – не общие фразы, это – прямая практическая необходимость. Иначе не найдешь нужный тон, не подберешь нужные слова – и перевод окажется кривым зеркалом. Надо знать и понимать все творчество автора, место, которое тот занимает в литературе своей страны, время, когда он писал, время и события, о которых написана книга (особенно если это классика или книга историческая)... надо очень, очень много...... И, уж конечно, надо проникнуться замыслом и настроением именно этой книги, понять характеры этих героев. Осмыслить и ощутить, чем живет и дышит, чем движим каждый из них, в каком ключе думает, чувствует, говорит и действует – в соответствии со своей эпохой, обществом, обстановкой, настроением. Только тогда для каждого из них, в каждом случае и повороте можно найти верные слова, верную интонацию, передать мысль, чувство и стиль – короче, передать то, что сказал писатель, и то, как он это сказал. Ибо словом неверным, случайным очень легко смазать, а порой и вовсе исказить то, что хотел выразить автор."

    ReplyDelete